Swirly Elegant Vase

Swirly Elegant Vase

Regular price $75.00
Glass vase
D : 18 cm
Net Weight: 700 grs.